Scholingsdag "Dwang in de zorg voor wettelijk vertegenwoordigers"

Vanaf januari 2020 is er sprake van de nieuwe “Wet zorg en dwang”.  Deze wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen. Met deze nieuwe wet komt de Bopz (wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) te vervallen. Wat is dan onvrijwillige zorg? Wat is de aanleiding van deze nieuwe wet?
Op welke cliënten is deze wet van toepassing? Welke rol heeft een wettelijk vertegenwoordiger hierin? Weet u om te gaan met de verschillen tussen handelingsonbekwaamheid en – onbevoegdheid enerzijds, en wilsonbekwaamheid anderzijds? Heeft u als wettelijk vertegenwoordiger nog scherp waar u aan moet voldoen met betrekking tot de kwaliteitseisen? Maakt u voldoende gebruik van de wetten die hieraan vastzitten? Kortom: deze dag zal vele antwoorden bieden op vragen die er spelen rondom de (nieuwe) wetten van beschermingsbewind, mentorschap en curatele.

 

 

 

Doelgroep
Deze scholingsdag is zeer zeker bestemd voor:

 • (Beschermings) Bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • Mentoren
 • Curators
 • Overige belanghebbenden

Doelstelling

Aan het eind van deze dag bent u in staat om te bepalen of u in de praktijk volledig werkt volgens het geldende wettelijk kader en dito kwaliteitseisen, gesteld voor bewindvoerders, mentoren en curators.

Werkwijze

Uitvoerig wordt het geheel aan geldend wettelijk kader besproken in relatie tot de (uw) praktijk. Ook wordt het zeer op prijs gesteld als u situaties of problemen uit uw praktijk inbrengt.

Docent

Mr. dr. K. (Kees) Blankman is Bijzonder hoogleraar juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen aan de Juridische Faculteit van de Vrije Universiteit (VU)  Amsterdam en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen,

Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 uur start van het programma. Aan de orde komen:

Geldende nationale en internationale wet- en regelgeving m.b.t. Geneeskundige en Psychiatrische  (gedwongen) zorg

 • VN Gehandicaptenverdrag en Europees Verdrag Rechten van de Mens
 • de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Wet zorg en dwang (vanaf januari 2020) deze vervangt de Bpoz.
 • De verschillende procedures (inbewaringstelling, rechterlijke machtiging, voorwaardelijke machtiging, artikel 60-procedure)
 • De onbevoegdheid en wilsonbekwaamheid van de rechthebbende (mede in het licht van het VN Verdrag Rechten van mensen met een handicap)

Vertegenwoordiging op niet financieel gebied, bij handelingsonbevoegdheid en/of bij handelings- en wilsonbekwaamheid

 • de begrippen handelingsonbekwaam, handelingsonbevoegd en wilsonbekwaam
 • instelling mentorschap en curatele door de rechter en benoeming mentor of curator
 • welke eisen gelden er om te kunnen worden benoemd?
 • taken en bevoegdheden voor mentoren en curatoren bij zorgaangelegenheden; curatele, mentorschap en volmacht, overeenkomsten en verschillen
 • bevoegdheid mentor en curator bij hoogstpersoonlijke beslissingen (bijv. huwen) of dwangbehandeling (operatie ondanks verzet cliënt bijv. anticonceptie)
 • bevoegdheid mentor en curator om de cliënt te beperken in de wijze waarop hij zijn leven wil inrichten bijv. t.a.v. roken

Wetgeving bewindvoerder/mentor/curator

 • Twee vormen van beschermingsbewind, het reguliere bewind en het schuldenbewind
 • Het indienen van het verzoek
 • De benoeming van de bewindvoerder
 • Procedurele aspecten, onder andere de kring van belanghebbenden
 • Omvang van het bewind, wijziging ervan en inschrijving in het Curatele- en Bewindregister
 • Verkwisting van Curatele naar Bewind: welke gevolgen?
 • Taken, verplichtingen en bevoegdheden van de bewindvoerder
 • Afstemming met curatele, mentorschap en levenstestament

Jurisprudentie

 • Relevante jurisprudentie

Casuïstiek

 • Behandeling van door u zelf aangeleverde en/of door de heer Blankman voorgelegde casuïstiek.

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 6 PE- punten
Waardering Branchevereniging Horus: 6 PE- punten
Waardering NBPB: 6 PE-punten

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 355,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag

Schuldhulp Academie