Scholingsdag "Juridische context"

Beschermingsbewind, curatele en mentorschap.

De basis voor de verschillen in taken en bevoegdheden is vastgelegd in de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap van 16-10-2013, en in het Koninklijk Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren van 29-01-2014.

Tijdens deze scholingsdag gaat het om, door de rechter, benoemde vertegenwoordigers met wettelijke taken en bevoegdheden, die vaak raakvlakken hebben met zaken die niet uitsluitend financiële aangelegenheden betreffen. Zoals geneeskundige of psychiatrische behandelingen.

Maar wat betekent dat voor, en in, uw praktijk? Hoe doet u het (nu)? Weet u zeker dat u werkt conform bovenstaande wet- en regelgeving en dat zich houdt aan al uw wettelijke taken en bevoegdheden?

Kunt u omgaan met de verschillen tussen handelingsonbekwaamheid en –onbevoegdheid enerzijds, en wilsonbekwaamheid anderzijds? En voldoet u volledig aan de nieuwe kwaliteitseisen? Weet u  wanneer beschermingsbewind zou moeten overgaan in curatele en andersom, en heeft u de ontwikkelingen van het afgelopen jaar intensief gevolgd? En u weet met welke andere Europese regelgeving en Nederlandse Wetgeving (b.v. op geneeskundig/psychiatrisch gebied) u ook rekening moet houden?

Als u maar enigszins twijfelt of u op één of meer van bovenstaande vragen volmondig “Ja” kunt antwoorden, kom dan naar deze scholingsdag.

Uw docent mr. dr. K. Blankman (Bijzonder hoogleraar juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen, en o.a. rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland) neemt graag, goed en nauwkeurig, met u de gevolgen door van bovenstaande wet- en regelgeving, anno 2019. Vertaald naar uw praktijk en de door uin te vullen kwaliteitseisen, bezien vanuit het juridisch perspectief.

Doelgroep
Deze scholingsdag is zeer zeker bestemd voor:

 • (Beschermings) Bewindvoerders en medewerkers van bewindvoerderskantoren
 • WSNP-bewindvoerders en medewerkers van WSNP-bewindvoerderskantoren
 • Schuldhulpverleners
 • Budgetbeheerders en budgetcoaches
 • Sociaal werkers
 • Mentoren/curators
 • Overige belanghebbenden

 

Doelstelling

Aan het eind van deze dag bent u in staat om te bepalen of u in de praktijk volledig werkt volgens het geldende wettelijk kader en dito kwaliteitseisen. U weet welke aanpassingen u eventueel nog moet doen en u weet zeker wanneer beschermingsbewind zou moeten overgaan in curatele en andersom.

Werkwijze

Uitvoerig wordt het geheel aan geldend wettelijk kader besproken in relatie tot de (uw) praktijk. Ook wordt het zeer op prijs gesteld als u situaties of problemen uit uw praktijk inbrengt.

Docent

Mr. dr. K. (Kees) Blankman is Bijzonder hoogleraar juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen aan de Juridische  Faculteit van de Vrije Universiteit (VU)  Amsterdam en rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen,

 

 

Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 9 uur ontvangst met koffie en thee, om 9.30 uur start van het programma. Aan de orde komen:

Gevolgen van de nieuwe wetgeving voor bewindvoerders, de wijzigingen vanaf 1 januari 2014

 • Twee vormen van beschermingsbewind, het reguliere bewind en het schuldenbewind
 • Het indienen van het verzoek
 • De benoeming van de bewindvoerder
 • Procedurele aspecten, onder andere de kring van belanghebbenden
 • Omvang van het bewind, wijziging ervan en inschrijving in het Curatele- en Bewindregister
 • Verkwisting van Curatele naar Bewind: welke gevolgen?
 • Taken, verplichtingen en bevoegdheden van de bewindvoerder
 • Afstemming met curatele, mentorschap en levenstestament

De kwaliteitseisen die gelden vanaf 1 april 2014, met betrekking tot

 • Integriteit van de bewindvoerder, opleiding en begeleiding
 • Contact met de cliënt
 • Bedrijfsvoering en kantooradministratie
 • Welke eisen gelden nu, welke over twee jaar en hoe wordt getoetst?

Geldende nationale en internationale wet- en regelgeving m.b.t. Geneeskundige en Psychiatrische  (gedwongen) zorg

 • VN Gehandicaptenverdrag en Europees Verdrag Rechten van de Mens
 • de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ) en de verschillende procedures (inbewaringstelling, rechterlijke machtiging, voorwaardelijke machtiging, artikel 60-procedure) en de wetten die in plaats van de Wet Bopz komen per 1-1–2020
 • De onbevoegdheid en wilsonbekwaamheid van de rechthebbende (mede in het licht van het VN Verdrag Rechten van mensen met een handicap)

Vertegenwoordiging op niet financieel gebied, bij handelingsonbevoegdheid en/of bij handelings- en wilsonbekwaamheid

 • de begrippen handelingsonbekwaam, handelingsonbevoegd en wilsonbekwaam
 • instelling mentorschap en curatele door de rechter en benoeming mentor of curator
 • welke eisen gelden er om te kunnen worden benoemd?
 • taken en bevoegdheden voor mentoren en curatoren bij zorgaangelegenheden; curatele, mentorschap en volmacht, overeenkomsten en verschillen
 • bevoegdheid mentor en curator bij hoogstpersoonlijke beslissingen (bijv. huwen) of dwangbehandeling (operatie ondanks verzet cliënt bijv. anticonceptie)
 • bevoegdheid mentor en curator om de cliënt te beperken in de wijze waarop hij zijn leven wil inrichten bijv. t.a.v. roken

Jurisprudentie

 • Relevante jurisprudentie

Casuïstiek

 • Behandeling van door u zelf aangeleverde en/of door de heer Blankman voorgelegde casuïstiek.

Tussendoor is er vanzelfsprekend voldoende koffie, thee en water, tussen de middag wordt er een lunch verzorgd.

De scholingsdag eindigt om 16.30 uur

Deze scholingsdag is als volgt gewaardeerd :

Waardering Bureau WSNP: Kennisvergroting 6 PE- punten
Waardering Branchevereniging PBI: 6 PE- punten
Waardering VeWeVe: 6 PE- punten
Erkend door NBPB

De kosten voor deze scholingsdag bedragen € 325,- (exclusief BTW) per persoon, u ontvangt het studiemateriaal tijdens de scholingsdag. Na afloop van de scholingsdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Beschikbare datas voor deze scholingsdag 2019